Bộ Chỉ số đánh giá báo chí

Anh Dũng     26/12/2017     256     100

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, một số lĩnh vực đã xây dựng được các Bộ Chỉ số đánh giá rất hiệu quả như: Bộ Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI), Bộ Chỉ số Công lý, Bộ Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Bộ Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index),... đều đang hỗ trợ hiệu quả, tích cực cho lĩnh vực được đánh giá.

Tháng 12/2016 Hội Nhà báo Việt Nam đã ra công bố về 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo (quyết định số 438/QĐ-HNBVN, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017). Đây là cơ sở quan trọng để các nhà báo và các cơ quan báo chí điều chỉnh các hoạt động nghiệp vụ. 

Trong bối cảnh đó, Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED Communication) đề xuất ý tưởng thực hiện Dự án Nghiên cứu và thử nghiệm Chỉ số đánh giá báo chí Việt Nam (NPI - News Performance Index). NPI sẽ nghiên cứu thử nghiệm và là sự gợi mở cho các nghiên cứu tiếp theo sâu sắc và toàn diện hơn, hướng tới việc xây dựng một nền báo chí chất lượng và chuyên nghiệp. 

Ngay từ năm 2015, RED đã bắt đầu các nghiên cứu tham khảo làm nền tảng. Năm 2016, RED thử nghiệm Bộ Chỉ số gồm "5 tiêu chí về chuẩn mực đạo đức và tính chuyên nghiệp" đưa ra lấy ý kiến độc giả, gọi tắt là Báo cáo nghiên cứu về Cảm nhận độc giả. Bộ Chỉ số được đưa ra tham vấn các nhà báo, chuyên gia trước khi khảo sát độc giả.

5 tiêu chí được đưa ra khảo sát gồm:

  • Tính trung thực;
  • Tính công bằng và cân bằng;
  • Trách nhiệm xã hội;
  • Tính độc lập và phi vụ lợi; và
  • Khả năng trao quyền.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa số ý kiến độc giả chấp nhận và đánh giá khá tập trung về thực trạng đạo đức, tính chuyên nghiệp của nhà báo.

Xem Báo cáo tóm tắt Nghiên cứu về Cảm nhận độc giả tại đây.

(Bạn phải đăng nhập hay đăng ký tài khoản để đăng bài ở đây)