Chính sách bảo mật

Để bảo đảm cho hoạt động của Diễn đàn Nhà báo với Phát triển bền vững (JSD) được an toàn, hiệu quả, đề nghị thành viên đọc kỹ Chính sách bảo mật!

Chính sách bảo mật

  1. JSD cam kết không tiết lộ thông tin riêng tư của thành viên cho bất kỳ một bên thứ ba nào, trừ trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  2. Khuyến khích các thành viên có ý thức tự giác bảo vệ thông tin riêng tư của mình.