Nghiên cứu, trao đổi

Bộ Chỉ số đánh giá báo chí

Quốc Hải     29/07/2017     256     100

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, một số lĩnh vực đã xây dựng được các Bộ Chỉ số đánh giá rất hiệu quả như: Bộ Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI), Bộ Chỉ số Công lý, Bộ Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Bộ Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index),... đều đang hỗ trợ hiệu quả, tích cực cho lĩnh vực được đánh giá.