Liên hệ, hỗ trợ

Khi cần hỗ trợ từ Diễn đàn, cũng như khi có thắc mắc cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ với:

Đào Anh Dũng (email: daodung@red.org.vn, Tel: 0169 959 2003).