Trong giai đoạn 2016 – 2020, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã được đưa vào nội dung thành phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng chương trình Nông thôn mới với mục tiêu là đào tạo nghề cho 5,5 triệu lao động nông thôn.

Phấn đấu đạt tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 50% vào năm 2020. Tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức đạt 100% vào năm 2020.

Đó là hai trong những chỉ tiêu đặt ra trong mục tiêu “Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động” được Chính phủ đề ra.

Theo đánh giá về tình hình thực hiện và đánh giá khả năng thực hiện chỉ tiêu đến năm 2020 tại Văn kiện Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, thông qua Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 -2015 (Đề án 295) và Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn (Đề án 1956), đã có hơn 1,8 triệu lao động nữ được tuyên truyền, tư vấn nghề, việc làm và hơn 540 nghìn lao động nữ được đào tạo nghề. Bình quân hàng năm, có gần 300 ngàn lao động nữ được tư vấn nghề, việc làm và 1,2 triệu lao động nữ được giới thiệu việc làm.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã được đưa vào nội dung thành phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với mục tiêu là đào tạo nghề cho 5,5 triệu lao động nông thôn. Trong đó hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho khoảng 3,84 triệu người và yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn sau đào tạo ít nhất 80% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn. Ảnh minh hoạ.

Có thể thấy công tác đào tạo nghề cho lao động nữ nông thôn đạt được kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên việc đánh giá thực hiện chỉ tiêu này đang gặp nhiều khó khăn do các số liệu thống kê không phân tổ theo độ tuổi dưới 45 được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật.

Do vậy, để có đủ cơ sở đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu này vào năm 2020, Chính phủ cho rằng cần nghiên cứu, sửa đổi phân tổ độ tuổi của chỉ tiêu phù hợp với hệ thống thống kê hiện hành.

Theo đó, một số vấn đề cần quan tâm trong thực hiện chỉ tiêu này như: Việc đào tạo nghề cho lao động nữ nông thôn đang đối diện với nhiều thách thức do chất lượng việc làm chưa cao, tính ổn định, bền vững trong việc làm và hiệu quả tạo việc làm còn thấp, lao động nữ nông thôn lớn tuổi gặp nhiều khó khăn trong chuyển đổi việc làm. Phần lớn các doanh nghiệp hiện nay không nhận lao động trên 30 tuổi mà chỉ tuyển lao động từ 18 – 30 tuổi đã làm giảm cơ hội tham gia thị trường lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật và chuyển dịch lao động đối với nữ.

Hơn nữa, đầu ra cho lao động nữ nông thôn sau học nghề cũng gặp nhiều thách thức khi các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động nữ chưa thực sự hấp dẫn đối với doanh nghiệp, thiếu các chính sách hữu hiệu để đẩy mạnh giải quyết việc làm cho lao động nữ ở nông thôn, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Đối với chỉ tiêu tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức đạt 100% vào năm 2020,  trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay, thông qua các Quỹ Hỗ trợ tín dụng, Quỹ Bảo hiểm vi mô, bước đầu đã đưa các sản phẩm tài chính vi mô đa dạng như vốn, tiết kiệm, bảo hiểm… đến với phụ nữ nghèo, thu nhập thấp.

Theo số liệu thống kê của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tính đến tháng 7/2017, tổng số hộ phụ nữ nghèo, khó khăn được vay vốn từ nguồn vốn ủy thác, tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, một số ngân hàng thương mại, các Quỹ của Hội và các chương trình dự án là gần 3 triệu hộ với số tiền trên 75.000 tỷ đồng.

Theo Infonet

Trả lời